Rímskokatolícka cirkev - farnosť Veľký Meder
Prejsť na obsah


      Kostol Svätého Mikuláša

Súhrn pravidiel vzťahujúcich sa na bohoslužby od 6. mája 2020 je nasledovný:
 
-      vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
-      pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
-      zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre,
-      dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,
-      z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
-      usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
-      dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
-      pred rozdávaním svätého prijímania si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,
-      ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu),
-      v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
-      vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,
-      pri východe z kostola je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.
 
 
Nedeľná sv. omša vo Veľkom Mederi v jazyku slovenskom bude o 08.00 h. a v jazyku maďarskom o 09.30 h. Sv. omša v sobotu o 17.00 h. je s nedeľnou platnosťou. Poriadok bohoslužieb cez týždeň je na základe aktuálnych farských oznamov.

Namiesto predslovu…


  Predslovy nejeden človek vynechá pri čítaní knižného titulu. Ale návod na použite je dôležité si prelistovať, aby sme daný produkt vedeli správne používať. Domovská stránka farnosti Veľký Meder, ktorú plánujeme postupne oživovať a aktualizovať – vizuálne i obsahovo – obsahuje cenné informácie pre návštevníkov o začiatkoch a histórii našej farnosti. Okrem poznania minulosti – ad fontes -, chceme ponúknuť širší priestor aj súčasnosti v ktorej žijeme. Dávame do pozornosti okienko s aktualitami, kde možno nájsť nielen poriadok svätých omší a oznamy ale aj podujatia , aktivity ako i informácie úradného charakteru farského úradu.
Nech slúži a napomáha táto stránka k tomu, aby sme si v kolobehu bežných dní s rados
ťou uvedomovali svoju patričnosť k farnosti. Naša farnosť chce byť takýmto domovom ako pre veriacich a hľadajúcich, tak aj pre našich milých návštevníkov. A to naživo, i virtuálne skrze túto stránku!

Obsažné surfovanie Vám želá:

M
gr. Mahulányi Jozef dekan, farár


Copyright (c) 2005 Nagy Albert.
Návrat na obsah