Római katolikus egyház Nagymegyeri plébániaSzent Miklós plébániatemplom

Tartalomhoz ugrás

Elsőáldozás

Szentségek
 EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK ELSŐÁLDOZÁSRA


Pap:
Imádkozzunk most kedves testvéreim az elsőáldozó gyermekekkel együtt és Jézus nevében terjesszük kéréseinket mennyei Atyánk elé:

 • Add Urunk, hogy egyházad mindig egy legyen a kenyértörés közösségében

 • Segítsd Urunk, N. pápánkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig jó pásztorok legyenek

 • Engedd Urunk, hogy megőrizzük a megszentelő kegyelmet és mindig tiszta szívüek maradjunk

 • Engedd Urunk, hogy a szentáldozás által gyarapodjunk az Úr Jézus szeretetében

 • Engedd Urunk, hogy szüleinknek mindig öröme teljék engedelmes és jóra törekvő életünkben

 • Segíts meg minket elsőáldozókat is Urunk, hogy mindig hűségesek legyünk hozzád

 • Ne engedd, hogy elfeledkezzünk a most megújított keresztségi fogadásunkról

 • Add Urunk, hogy mindig buzgón jöjjünk a szentmisére és örömmel táplálkozzunk veled

 • Hajolj el Urunk, irgalmas szívvel a megfáradtakhoz és könnyítsd meg számukra az élet terheit

 • Engedd Urunk, hogy egykor mindannyian együtt lehessünk szentjeid társaságában

 • Elhunyt szeretteink szentséges szíveden leljék meg az örök nyugodalmat

 • Könyörülj Urunk a tisztítótűzben szenvedő lelkeken, különösen azokon, akikről senki sem emlékezik meg


Pap:
Hallgasd meg mennyei Atyánk ezeknek a tiszta lelkeknek a könyörgését, melyet hozzád intéznek. Ne engedd, hogy csalódottan, üres kézzel távozzanak szent asztalodtól, hanem bőséges kegyelmeddel támogasd ünneplő
népedet, Krisztus a mi Urunk által.

 Keresztségi fogadás - elsőáldozásra


Kedves gyerekek!
Jézus nevében kérdezlek most benneteket:


ELLENE MONDOTOK-E AZ ÖRDÖGNEK?

ELLENE MONDUNK!

MINDEN CSELEKEDETÉNEK?

ELLENE MONDUNK!

MINDEN CSÁBÍTÁSÁNAK?

ELLENE MONDUNK!

HISZTEK-E A MINDENHATÓ ISTENBEN, MENNYNEK ÉS FÖLDNEK TEREMT
ŐJÉBEN?
HISZÜNK!

HISZTEK-E JÉZUS KRISZTUSBAN,AZ
Ő FIÁBAN A MI URUNKBAN,AKI SZŰZ MÁRIÁTÓL SZÜLETETT, ÉRTÜNK SZENVEDETT,MEGHALT,MAJD HARMADNAPRA FELTÁMADT?
HISZÜNK !

HISZTEK-E A SZENTLÉLEKBEN,A KATOLIKUS ANYASZENTEGYHÁZBAN,A SZENTEK KÖZÖSSÉGÉBEN, A B
ŰNÖK BOCSÁNATÁBAN,TESTÜNK FELTÁMADÁSÁBAN ÉS AZ ÖRÖK ÉLETBEN?
HISZÜNK!

AKARTOK-E AZ ISTENNEK MINDIG TISZTA SZÍV
Ű ÉS ENGEDELMES GYERMKEI LENNI?
AKARUNK!

EZ A MI HITÜNK.EZ AZ ANYASZENTEGYHÁZ HITE IS AMELYET BOLDOGAN VALLUNK A MI URUNKBAN JÉZUS KRISZTUSBAN.

AMEN.

Most következik a Hívek könyörgése, melyet a gyerekek imádkoznak. Ma van elsõ szentáldozástok napja .Ebben a szentmisében most már ti is meg tudjátok újítani keresztségi fogadástokat, melyet annak idején, amikor megkereszteltek benneteket szüleitek és keresztszüleitek tettek a nevetekben a jó Istennek. Akkor ti még nem tudtatok beszélni, azért helyettetek ők ígérték meg, hogy ellene mondotok az ördögnek, minden csábításának és minden cselekedetének.Hitvallást is tettek az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében, hogy hűségesen mindig kitartotok a katolikus hitben és azt is megígérték, hogy úgy fogtok élni, mint Isten tiszta lelkű, engedelmes gyermekei.Itt az idő
, hogy a saját nevetekben is kijelentsétek, hogy vállaljátok KERESZTSÉGI FOGADÁSTOKAT.


 Szülői áldás elsőáldozásra


Lehet a templom előtt, az egyik elsőáldozó következő bevezetőjével:

Egy elsőáldozó:

Kedves Szüleink!Hittanból tanultuk, hogy az édesanyák Jézushoz vitték gyermekeiket hogy tegye rájuk a kezét és áldja meg őket. Mi is most arra kérünk benneteket mielőtt elindulnánk a szentmisére amelyen első szentáldozáshoz járulunk áldjatok meg bennünket imádkozzatok értünk és velünk, hogy Jézust mindig szeressük és mindig jó gyermekei legyünk.

Pap: Arra kérem a kedves szülőket, hogy ismételjék utánam az áldás szavait.

ÖRÖK ATYAISTEN
TE ADTAD NEKEM GYERMEKEMET HOGY A TE SZENT AKARATOD SZERINT FELNEVELJEM TE FELHATALMAZTÁL ENGEM /HOGY A TE SZENT NEVEDBEN MEGÁLDJAM ŐT EBBEN A SZENT ÓRÁBAN SZÜLŐI ÁLDÁSOMAT ADOM GYERMEKEMRE ÁLDÁS SZÁLLJON FEJÉRE ÉS KÍSÉRJE LÉPTEIT.
ÁLDJON MEG KEDVES GYERMEKEM A MINDENHATÓ ISTEN AZ ATYA A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK SZÁLLJON RÁD AZ Ő ÁLDÁSA MOST ÉS EGÉSZ ÉLETEDEN KERESZTÜL. AMEN


A gyerekek szüleik kíséretében a pap előtt/után bevonulnak a templomba

 Eukarisztiáról


Az Eukarisztiát azért kaptuk, hogy Krisztus jelenléte valóságos legyen népének életében, jelen legyen hozzáállásunkban és értékrendünkben, gondolkodásunkban, beszédünkben és választott életstílusunkban. Fontos, hogy tiszteletet tanúsítsunk Krisztus iránt az Eukarisztia szentségében, de az még fontosabb, hogy engedjük, hogy jelenléte valóságos legyen az életünkben, hiszen ezért adta nekünk az Eukarisztiát. "Példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg" (Jn l3,l5).


Mindnyájan egyetlen sz
őlőtőnek vagyunk ágai, egyetlen testnek vagyunk sejtjei: Krisztusnak. Jelenléte valóságának meg kell mutatkoznia abban a módban, ahogyan kommunikálunk egymással, közös gondoskodásunkban és törődésünkben, öltsön az akármilyen formát is. Krisztus jelenléte nem valóságos egy olyan közösségben, - legyenek benne az egyének bármilyen vallásosak is - amelynek tagjai idegenek maradnak, sőt, ami még rosszabb, ellenségei egymásnak. Egy olyan közösségben sem tud valóságosan jelen lenni, amelynek energiái és érdekei saját tagjaira összpontosulnak, ahol sem egyénileg, sem testületileg nem tanúsítanak érdeklő
dést és együttérzést a közvetlen környezet szükségletei iránt, és ahol nem lelkiismereti kérdés az, hogy a közösség, mint keresztény csoport, azért létezik, hogy másokat szolgáljon. Mihelyt Krisztus jelenléte valóságossá lesz egy közösségben, ez a nyitottságában fog megmutatkozni minden ember iránt, tartozzon az akármelyik valláshoz vagy legyen vallástalan, legyen akármelyik faj, nemzet vagy társadalmi osztály tagja, és a közösségnek különös gondja lesz azokra, akiket a társadalom többi része nem vesz figyelembe vagy lenéz. Igy a közösség valóban Krisztus jelenlétében, szenvedésében, halálának és föltámadásának erejében fog élni. (Gerard W.Hughes: A meglepetések Istene)

 Hívek könyörgése Elsőáldozásra


Testvéreim! Ünnepi örömmel imádjuk az Oltáriszentséget! Kérjük a búzakenyér színe alatt rejt
őző Jézusunkat, hogy hallgassa meg alázatos könyörgésünket!

 • Add Urunk, hogy Egyházad mindig egy legyen a kenyértörés közösségében!

 • Áldd meg plébános Atyánkat, hiszen az Ő odaadó közreműködése által szabadultunk meg bűneinktől, és ma is neki köszönhetjük, hogy Te leszállsz az oltárra, és a mi szívünkben elkészített szentségházba térsz!

 • Úgy nevelj minket az Oltáriszentség gyakori vétele által, hogy mindennél többre becsüljük lelkünk kegyelmi állapotát!

 • Áldd meg Urunk, szüleinket, nagyszüleinket és keresztszüleinket, akik megtanítottak minket imádkozni és Téged szeretni. Add, hogy továbbra is fontosnak tartsák lelki életünk fejlődését!

 • Add Urunk, hogy a szentáldozás által gyarapodjunk az Úr Jézus szeretetében!

 • Add Urunk, hogy szeretetlakomádra, a szentmisére szóló hívásnak mindig örömmel és áldozatkész lélekkel engedelmeskedjünk!

 • Jézusunk, Te aki a mi hű barátunk vagy, segíts bennünket, hogy mindig meglássuk ha valakinek segítségre van szüksége!

 • Jézusunk köszönjük Neked, hogy nekünk rendelted ezt a napot, add, hogy Téged örökre hûséggel szolgáljunk!

 • Istenünk Te szeretsz és meghívsz minden embert Add, hogy semmi ne tépjen ki szívedből!

 • Köszönjük Jézusunk, hogy égő szeretetből meghaltál értünk a keresztfán. Add, hogy feltámadásod által mi is győzelmet nyerjünk!


Urunk Jézus Krisztus! Add kérünk, hogy Elsőáldozóink és velük együtt mi is bőven részesüljünk a Szentmise kegyelmeiben, valamint őszinte odaadással és tiszta lélekkel vegyük magunkhoz az Oltáriszentséget. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké! Amen!

Copyright (c) 2005 Nagy Albert.
Vissza a tartalomhoz