Római katolikus egyház Nagymegyeri plébániaSzent Miklós plébániatemplom

Tartalomhoz ugrás

Nagymegyeri Mária Légió

Plébániánk > Lelki mozgalmak > Mária Légió
  A Nagymegyeri Mária Légió tagjai.  A Mária Légió imái


TESSZERA a napi imaBEVEZETŐ IMA


Az Atya Va Fiú ...
V. Jöjj Szentlélek Úristen, töltsd el híveid szíét és gyújtsd lángra bennünk szereteted tüzét. Áraszd ránk Szentlelkedet és minden életre kél.
R. És megújítod a föld színét.
V. Könyörögjünk. - Urunk és Istenünk! Kéünk, szenteld meg egyházadat minden népés minden nemzetben. Áraszd ki Szentajándékait az egész Földre és add, hogy amit kegyelmed elindított az Örömhírrel, Ő folytassa a világban a benned hívők szívén át. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
R. Ámen.
V. Uram, nyisd meg ajkamat.
R. Hogy dicséreted hirdesse szám.
V. Isten, segíts meg engem.
R. Uram, siess segítségemre.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentéleknek.
R. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
(Öt tizedet elimádkozunk a szentolvasóból.)


Salve Regina

V. Üdvözlégy Királynő,
R. irgalmasság Anyja! Életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy! Hozzád kiáltunk Évának számkivetett fiai, hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből. Forítsd reánk tehát Szószólónk irgalmas szeés e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét! Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária!
V. Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja.
R. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéretére.
V. Könyörögjünk. - Isten, kinek Egyszülötte élete, halála és feltámadása által az örök élet jutalmát megszerezte nekünk, engedd kéünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasója elmondásával megemléén, utánozzuk amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
R. Ámen.
V. Jézus szentséges Szíve
R. Irgalmazz nekünk!
V. Szűz Mária szeplőtelen Szíve
R. Könyörögj érettünk!
V. Szent József
R. Könyörögj érettünk!
V. Szent János evangélista
R. Könyörögj érettünk!
V. Grignon Szent Lajos Mária
R. Könyörögj érettünk!
V. Az Atya
V
a Fiú ...


CATENA LEGIONISaz aktív légiósok napi imája


Antifóna
V. Ki az,
R. ki előjön, mint a hajnal pírja, szép, mint a hold, fénylő, mint a Nap, félelmetes, mint a harcra kész sereg?

Magnificat

V. Magasztalja
Vlelkem az Urat,
R. és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
V. Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: íme, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék,
R. mert nagyot művelt velem Ő, aki Hatalmas: Ő, akit Szentnek hívunk.
V. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
R. Csodát művelt erős karjával: a kevélykedőket széjjelszórta,
V. hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt;
R. Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
V. Gondjába vette gyermekét, Izraelt: megemlékezett irgalmáról,
R. melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak, mindörökké.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
R. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Antifóna
R. Ki az, ki előjön, mint a hajnal pírja, szép, mint a hold, fénylő, mint a Nap, félelmetes mint a harcra kész sereg?
V. Szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária.
R. Könyörögj érettünk, kik Hozzád meneküünk.
V. Könyörögjünk. - Urunk Jézus Krisztus, közvetítőnk az Atyánál, ki a legszentebb SzüÉdesanyádat nekünk is Anyánknak adtad, hogy közbenjárónk legyen Nálad. A Tőled kegyelmet kérőknek add meg azt az örömet, hogy amiért esedeznek, azt Mária által el is nyerjék.
R. Ámen.


BEFEJEZŐ IMA


V. Az Atya Va Fiú .. .

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője! Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicső és áldott Szűz!
V. Szeplőtelen Szűzanya, minden kegyelem közvetítője (vagy a Praesidium saját könyörése)
R. Könyörögj érettünk!
V. Szent Mihály és Szent Gábor főangyalok
R. Könyörögjetek érettünk!
V. Mennyei hatalmak, Mária angyalainak légiója
R. Könyörögjetek érettünk!
V. Keresztelő Szent János
R. Könyörögj érettünk!
V. Szent Péter és Pál apostolok
R. Könyörögjetek érettünk!
R. Adj Urunk mindnyájunknak, akik Nagyasszonyunk zászlaja alatt szolgálunk, hódító erejű hitet, és az Istenanya iránti gyermeki bizalmat, hogy a világot számodra megnyerhessük. Adj nekünk eleven szeretettől áthatott hitet, amely erőt nyújt, hogy mindent irántad való őszinte szeretetből végezzünk, minden embertársunkban Téged lássunk, és rajtuk keresztül Neked szolgáljunk. Adj sziklaszilárd rendíthetetlen hitet, hogy az élet minden keresztjében, fáradalmában és csalódásában állhatatosan ki tudjunk tartani. Tégy hitünkben bátrakká: szent nyugtalanság hajtson minket ügyedért, elszánt lépésekre is a Te dicsőségedre és a lelkek megmentésére. Hitünk, mint tűzoszlop vezessen minket - bárhol is legyünk - közös győzelemre. Add, hogy isteni fényed lángralobbantói lehessünk a bűn sötétjében  és  az  örök  halál  útján, hogy  az ellanyhultakat izzítsa át a szeretet és a megkeményedettek keljenek új életre. Adj nekünk erős hitet, amely lépteinket a béke útjára veVégül Urunk őrködj felettünk, hogy éleünk harca után veszteség nélkül állhasson majd Előtted Légiónk az örök hazában, szeés dicsőséged országában. Ámen.
V. A légió elhunyt tagjai és minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyuék.
R. Ámen.

V. Az Atya Va Fiú . . .

Egyházi jóváhagyással

/1992 sz. Egyházmegyei Hatóság Vác, 1992. II. 10. Dr. Marosi Izidor megyéspüspök


IMA HAZÁNKÉRT


Jóságos Szűzanyánk,  

Magyarok Nagyasszonya, Királynőnk!
Nemzetünkért könyörgünk hozzád, kérünk esdekelj ki számunkra szentéletű, bátor papokat, akik kivezetik népedet az új pogányság sötétségéből a Szentlélek világosságába. Szent Fiad keresztje legyen most is a cél, mint 1000 évvel ezelőtt, mikor ehhez a kereszthez kapcsoltad népünk sorsát és létezését. Vezess minket az Atyához, irgalmáért esedezve, itt könyörögnek lábaidnál a Te Légiód tagjai.
Miatyánk....  
Üdvözlégy....  
Dicsőség....
Szent Mihály
arkangyal védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen
Mária Légió királynője könyörögj érettünk!


ACIESS  felajánló ima -  az imádkozó tagok részére


Szűzanyám, örömmel szentelem magam Szeplőtelen Szívednek. Szívesen vállalom, hogy a Tied vagyok, és hogy általad egészen Jézushoz tartozom. Taníts meg Jézust mindig jobban szeretni, érte élni, és életemmel Neki szolgálni. Megígérem, hogy naponta imádkozom a rózsafüzért, elmélkedve Jézus életén. Szívesen vállalom a keresztényhez méltó mindennapi életet úgy, hogy az a jó Istennek és Neked tetsző legyen. Ezt az igéretemet a Te kezedbe helyezem, hogy a bűnösöket Isten akarata szerint megtérítsd. Anyám segíts, hogy ezen igéretemet hűségesen betartsam. Ámen.
                                               

                                                                                                               - az aktív tagok részéreKirálynőm, Anyám!
Egészen a Tiéd vagyok, s mindenem amim van, a Tiéd!

ISTENI  IRGALMASSÁG  RÓZSAFÜZÉRE   


A keresztre: Miatyánk… Üdvözlégy… Hiszekegy…

Nagy szemekre:
Örök Atya!

Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak
testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

Kis szemekre: Jézus fájdalmas szenvedéséért
          irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Befejezésre (háromszor):  
Szent Isten, Szent Erős Isten,
                                                           Szent és Halhatatlan Isten,
          irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Könyörgés:
Urunk, Jézus Krisztus!  
Áldj meg és védj meg minden  jóakaratú embert ezen a világon.  
És mindazoknak,  akik távol állnak Tőled, adj jóakaratot.
Indítsd őket az igazság keresésére és segítsd  őket,  hogy  Téged  
megtaláljanak,  megismerjenek,   megszeressenek és soha  el   ne
hagyjanak. Ámen.


Copyright (c) 2005 Nagy Albert.
Vissza a tartalomhoz