Római katolikus egyház Nagymegyeri plébániaSzent Miklós plébániatemplom

Tartalomhoz ugrás

Szentgyónás

Szentségek

 Így készülünk a szentgyónásra

  • A Szentlélek segítségét kérjük:

Szentlélek Úristen, add kegyelmedet, hogy bűneimet megismerjem, szívből megbánjam, és őszintén meggyónjam.

  • Megvizsgáljuk lelkiismeretünket

Utoljára gyóntam:... Áldozni szoktam:... Bűneim...

(Valamelyik lelkitükör segítségével gondolatban szedd össze, és jegyezd meg, hogy milyen b
űnökkel bántottad meg a jó Istent. Ha valamit meg akarsz kérdezni, akkor arra is készülj fel!)

  • Megbánjuk bűneinket (Bánatimádság)

Istenem, szeretlek téged, ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és a bűnt kerülöm.

Lelkitükrök                        

                  

       Lelkitükör Isten tíz parancsolata alapján

1.Isten a teremtő, mennyei Atyám. -- Szeretem-e Őt, és szívesen beszélgetek-e vele? Ismerem-e tanítását? Figyelek-e üzenetére? Őt szolgálom-e életemmel, tanulásommal? Szoktam-e rendszeresen imádkozni? (Imádság elhanyagolása)

2.Istenr
ől tisztelettel és szeretettel beszéljünk. -- Hogyan beszéltem róla? (Káromkodás)

3.Vasárnap az Úr napja. -- Neki szentelem-e? Hogyan vettem részt a szentmisén? Szoktam-e áldozni? Hogyan töltöttem a vasárnapot? (Misemulasztás)


4.Szüleim Isten helyettesei. Ezért engedelmeskedünk, segítünk és örömet szerzünk nekik, imádkozunk értük. -- Így szeretem-e
őket? (Engedetlenség, feleselés, megszomorítás.)

5.Isten testi és lelki életet adott nekünk. Ezért vigyázunk a magunk és mások életére. -- Vigyáztam-e egészségemre? Jó voltam-e másokhoz? Segítettem-e nekik? (Csúfolódás, verekedés, veszekedés, rosszra tanítás, közlekedési szabályok megsértése.)


6.Légy szemérmes! Isten akarata, hogy testben-lélekben tisztán éljünk. -- Ilyen voltam-e gondolataimban, szavaimban, cselekedeteimben? (Szemérmetlenkedés.)


7.Isten ránk bízta a világot. Azt kívánja, hogy becsületesen dolgozzunk, és becsüljük meg a magunk és mások tulajdonát. Vigyáztam-e a magam és mások holmijára? Adtam-e a magaméból más rászorulónak? Hogyan végeztem munkámat? (Lopás, károkozás, kötelességmulasztás, lustaság.)


8.Jézus azt akarja, hogy megbízhatóak legyünk, vigyázzunk a becsületre, mindenkir
ől szeretettel beszéljünk. -- Megbízható, őszinte voltam-e? Megvédtem-e más becsületét? (Hazugság, árulkodás, rágalmazás, titok kibeszélése.)

9.Mennyei Atyánk azt akarja, hogy szüleink h
űségesen szeressék egymást. -- Örülök-e annak, hogy szüleim szeretik egymást? (Békétlenség, pártoskodás a családban.)

10.A jószív
ű és önzetlen ember kedves Isten előtt. -- Mit teszek Jézus kedvéért? Milyenek a kívánságaim? (Torkosság, irigység, önzés, gő
g.)

Lelkitükör a szeretet parancsa alapján


I. Mennyei Atyámat mindennél jobban szeretem!
1.Hit: Ismerem-e Jézus tanítását? Figyelek-e Isten üzenetére? Szeretettel beszélek-e Istenr
ől?
2.Imádság: Szívesen imádkozom-e minden nap? Odafigyelek-e imádság közben?
3.Szentmise: Szívesen járok-e szentmisére? Szoktam-e gyakran áldozni? Hogyan viselkedem a szentmisén? Mondom-e a közös imádságokat?
4.B
űnbánat: Törekszem-e hibáim kijavítására? Megbánom-e naponta bűneimet? Rendszeresen gyónok-e? Hogyan tartom meg a bűnbánati napokat? (Péntek)

II. Szeretem embertársaimat, ahogyan Jézus szeretett minket!
1.Szüleim: Engedelmes vagyok-e? Szoktam-e segíteni, örömet szerezni? Megbízható vagyok-e?
2.Testvéreim, társaim: Jóindulatú és udvarias vagyok-e? Szoktam-e másoknak segíteni, örömet szerezni? Vigyázok-e mások holmijára? Szemérmes vagyok-e?
3.Közösség: Teljesítem-e kötelességeimet, vállalok-e közmunkát? Igazságos vagyok-e? Megbízható, becsületes vagyok-e? Békességes vagyok-e?
4.Egyház: Segítek-e másokat a kegyelmi életben? A hittantanulásban? Figyelek-e egyházi elöljáróimra?


Lelkitükör a leggyakoribb "gyermekbűnök" szerint


1.Nem imádkoztam (reggel, este). Rosszul imádkoztam. Hitem ellen beszéltem. Nem tanultam meg a hittant.
2.Káromkodtam. Átkozódtam. Szitkozódtam. Feleslegesen vagy hamisan (hazugságra) esküdtem. Szent dolgokkal tréfálkoztam
3.Szentmisét mulasztottam vagy elkéstem. Templomban rossz voltam.
4.Szüleimet megszomorítottam. Nem engedelmeskedtem. Nem segítettem. Feleseltem. Nevel
őimet kijátszottam.
5.Veszekedtem. Csúfolódtam. Verekedtem. Haragot tartottam. Mást b
űnre csábítottam. Egészségemre nem vigyáztam. Nem tartottam meg a közlekedési szabályokat.
6.Szemérmetlenül néztem. Szemérmetlenül beszéltem. Szemérmetlent játszottam.
7.Leckémet nem tanultam meg. Loptam. Csaltam. Kárt okoztam. Holmimra nem vigyáztam. Kötelességemet elmulasztottam.
8.Hazudtam. Árulkodtam. Rágalmaztam. Titkot elárultam.
9.Önz
ő
voltam. Elégedetlen voltam. Telhetetlen voltam. Irigy voltam. Hiú voltam. Öntelt voltam.
10.Nem törekedtem hibáimat kijavítani.


Lelkitükör fiatalok számára


Mikor gyóntam utoljára?
Milyen gyakran szoktam áldozni?


I. Mennyei Atyámat mindennél jobban szeretem!

1.A hit:

Törekszem-e hitünk tanítását jobban megismerni? Utánanézek-e a bennem felmerülõ nehézségeknek? Figyelek-e Isten üzenetére? Olvasom-e naponta a Szentírást? Szeretettel beszélek-e Istenről, vallásról, Egyházamról?
2.Az imádság:

Rendszeresen, szívesen és összeszedetten imádkozom-e? Részt veszek-e a közös imádságokban? Szoktam-e saját szavaimmal is imádkozni?
3.A szentmise:

Szívesen és pontosan járok-e szentmisére? Tevékeny-e részvételem? Szoktam-e áldozni? Tudatosan követem-e Jézust? Segítségére vagyok-e másoknak, hogy részt tudjanak venni a vasárnapi szentmisén?
4.A b
űnbánat:
Komolyan törekszem-e hibáim kijavítására? Tudom-e fegyelmezni magamat, szavaimat, indulataimat? Egészséges-e életmódom, mértékletes vagyok-e? Megbánom-e naponta bűneimet? Meg tudok-e bocsánati másoknak? Hogyan tartom meg a bűnbánati napokat? Rendszeresen gyónok-e? Van-e lelkivezetőm, akitől tanácsot kérhetek?

II. Szeretem embertársaimat, ahogy Jézus szeretett minket!

1.A család:

Megbecsülöm-e szüleimet? Segítek-e nekik? Megbízhatnak-e bennem? Jó kapcsolatban vagyok-e velük? Nem akarom-e kihasználni őket? Elnéző vagyok-e gyengeségeik iránt?
2.A testvérek és társak:

Jóindulatú, udvarias vagyok-e mindenkihez? Tudok-e megbocsátani? Okoztam-e kárt valakinek, jóvátettem-e? Vigyázok-e mások életére, becsületére, testi-lelki épségére és egészségére? Szereztem-e másoknak örömet? Szoktam-e másoknak segíteni? Megértő vagyok-e, törődöm-e mások bajával?
3.Jövend
őbelim:
Van-e bennem felelősségtudat? Nem éltem-e vissza mások bizalmával? Fegyelmezni tudom-e nemi ösztönömet? Kerülöm-e a bűnre vezető alkalmat?
4.A közösség:

Becsülettel teljesítem-e kötelességeimet? Továbbképzem-e magamat? Részt veszek-e a közösség életében? Fejlesztem-e képességeimet? Vállalok-e egyházi (társadalmi) munkát? Igazságos vagyok-e? Helyesen kezelem-e az anyagi javakat? Nem éltem-e vissza helyzetemmel? Megbízható, igazmondó vagyok-e? Beilleszkedek-e a közösségbe, elviselem-e az embereket, és én elviselheő vagyok-e?
5.Egyházam:

Részt veszek-e a keresztény közösség életében? Milyen apostoli szolgálatokat vállalok? Segítek-e másokat a kegyelmi életben? Tanúságtevő
keresztény vagyok-e?

Rövid bánatimádság


Istenem, szeretlek téged! Ezért teljes szívem
ől bánom, hogy bűneimmel megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és a bű
nt kerülöm.

Bűnbocsánat


Térjetek meg, és higgyetek az Evangéliumban! Ezzel a felszólítással kezdte tanítását Urunk, Jézus Krisztus. Erre a megtérésre minden kereszténynek, nap mint nap szüksége van. Jézus földi élete során nagyon sok bűnösnek megbocsátott. Apostolainak bűnbocsátó hatalmat adott.

A b
űn nem magánügy. Aki bűnt követ el, nemcsak Isten ellen vét, de a közösségen is sebet üt. A bűnbocsánatnak kettős hatása van. A bű
nbánót kiengeszteli Istennel, és orvosolja azokat a sebeket, amelyeket a keresztény közösségen ejtett.

A szentgyónás módja


  • Belépve a gyóntatószékbe vagy gyóntatóhelyiségbe köszönünk:

-- Dicsértessék a Jézus Krisztus!

  • Letérdelünk (vagy leülünk) és keresztvetéssel kezdjük:

-- Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

  • A lelkiatya szavai után így valljuk meg bűneinket:

Gyónom a Mindenható Istennek, és neked, lelkiatyám:
Utoljára gyóntam: ...
Áldozni szoktam: ...
Ezeket a b
űnöket követtem el: (Ezután el kell mondani az utolsó szentgyónásunk óta elkövetett bűneinket, és feltenni esetleges kérdéseinket.)

Végül ezt mondjuk: Más b
űnömre nem emlékszem.

  • Meghallgatjuk a lelkiatya szavait, válaszolunk esetleges kérdéseire, végül elfogadjuk az elégtételt.

  • Ezután újra megbánjuk bűneinket:


Istenem, szeretlek téged, és ezért teljes szívemb
ől bánom, hogy bűneimmel megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és a bűnt kerülöm.
--Keresztvetéssel fogadjuk a gyóntató feloldozását, s felelünk: Amen.

  • A pap szavaira: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!

-- Mert örökké szeret minket.-- válaszoljuk.
--Ezután felállunk, köszönünk és távozunk.
A tökéletes (Isten iránti szeretetb
ől fakadó) bánat is eltörli a bűnöket. A tökéletes bánat ugyan eltörli a bűnöket, de az Egyház tanítása szerint minden még meg nem gyónt halálos bű
nt meg kell gyónni a legközelebbi adandó alkalommal.
A szentgyónás rendszerint a búcsúnyerés feltétele is.


Kérdések és válaszok.


Mi a bűnbocsánat szentsége?

A b
űnbocsánat szentsége az a szentség, amelyben a gyóntató pap feloldozása által elnyerjük Istentől bűneink bocsánatát, és kiengesztelődünk az Egyházzal.

Mely szavakkal alapította Jézus a b
űnbocsánat szentségét?
Jézus a b
űnbocsánat szentségét, feltámadása napján a következő szavakkal alapította: ,,Vegyétek a Szentlelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, akinek megtartjátok, az bűnben marad.''

Mi a szentgyónás hatása?
A szentgyónásban Isten megbocsátja b
űneinket, visszaadja, illetve növeli bennünk a megszentelő kegyelmet, megment a kárhozattól, és erőt ad a bűn elleni küzdelemre.

Mikor kell gyónni?
Feltétlenül gyónni kell legalább évente egyszer, ha pedig halálos b
űnt követtünk el, akkor minél előbb.

Miért ajánlatos a gyakori gyónás?
Azért ajánlatos a gyakori gyónás, mert a gyónásban az irgalmas Istennel találkozunk, aki nemcsak a b
űnt törli el, hanem szeretetében is megerősít.

Mi a rendje a b
űnbocsánat szentségének?
A b
űnbocsánat szentségének rendje: 1. lelkiismeretvizsgálat; 2. bánat és erős fogadás; 3. bűnbevallás és feloldozás; 4. elégtétel.

Hogyan vizsgáljuk meg lelkiismeretünket?
Lelkiismeretünket így vizsgáljuk meg: 1. a Szentlélek segítségét kérjük; 2. megkérdezzük magunktól, mikor gyóntunk utoljára; 3. gondosan számba vesszük azóta elkövetett b
űneinket.

Mit kell feltétlenül meggyónnunk?
Feltétlenül meg kell gyónnunk minden még meg nem gyónt halálos b
űnt, azok számát és a súlyosbító körülményeket is.

Miért szükséges a b
űnbánat és az erős fogadás?
A b
űnbánat és az erős fogadás azért szükséges, mert ezek nélkül nincs bűnbocsánat.

Mikor van b
űnbánatunk?
Akkor van b
űnbánatunk, ha szívből sajnáljuk, hogy Istent megbántottuk.

Mi az er
ős fogadás?
Az er
ős fogadás komoly elhatározás, hogy Isten segítségével a jóra törekszünk, és a bűnt kerüljük.

Mit cselekszünk, amikor gyónunk?
Amikor gyónunk, akkor őszintén megvalljuk b
űneinket a gyóntató papnak, hogy azoktól feloldozzon minket.

Mit kell tennie annak, aki halálos b
űnt kifelejtett a gyónásból?
Aki halálos b
űnt kifelejtett a gyónásból, annak Isten megbocsátotta ugyan bűnét, de a következő gyónásban meg kell vallania.

Mit kell tennie annak, aki szándékosan kihagyott a gyónásból halálos b
űnt?
Aki a gyónásból szándékosan kihagyott halálos b
űnt, annak gyónása érvénytelen és szentségtörő, ezért az egész gyónást meg kell ismételnie.

Mit tesz a gyóntató pap a b
űnbevallás után?
A gyóntató pap tanácsaival segíti a gyónót, elégtételt ad, és az Úr Jézustól kapott hatalmával feloldozza b
űneitől.

Mit teszünk a szentgyónás után?
A szentgyónás után hálát adunk Istennek, hogy megbocsátotta b
űneinket, és elvégezzük az elégtételt.

Mi az elégtétel azaz penitencia?
Az elégtétel imádság vagy jócselekedet, ami jele annak, hogy készek vagyunk b
űneinket jóvátenni. A teljes elégtételhez hozzátartozik az okozott kár jóvátétele is.

Mit kell tennünk, ha halálos b
űnünk van, de nincs alkalmunk meggyónni?
Ha halálos b
űnünk van, de nincs alkalmunk meggyónni, akkor Isten iránti szeretetből megbánjuk bűneinket a gyónás őszinte szándékával.

Mi a búcsú?
A búcsú a feloldozott b
űnök ideig tartó következményeinek csökkentése vagy eltörlése, az Egyház közbenjárására.

Kik nyerhetnek búcsút?
Azok nyerhetnek búcsút, akiknek nincs halálos b
űnük, és elvégzik az Egyháztól előírt imát vagy jócselekedetet.

Ha elestünk, fölállni és továbbmenni!
Lehet, s
őt biztos, hogy elesünk, de legalább egy lépéssel tovább.

(Szalézi Szent Ferenc)


A hét "főbűn"


Önmagukban talán nem mindig nagy b
űnök, de sok súlyos bűnnek forrásává, "fejévé" lehetnek:

1. A kevélység.
2. A fösvénység.
3. A bujaság.
4. Az irigység.
5. A torkosság.
6. A harag.
7. A jóra való restség.

A Szentlélek elleni bűnök


Ezek az istenes élet alapjait érintik, a javulás lehet
őségeit teszik kétségessé, a Szentlélek indításainak vetnek gátat, ezért különösen veszélyesek:

1. Isten irgalmasságában vakmerően bizakodni.
2. Kétségbeesni Isten kegyelme felől.
3. A megismert igazság ellen tusakodni.
4. Isten kegyelmét másoktól irigyelni.
5. Üdvös figyelmeztetések ellenére a bűnökben megátalkodni.
6. A bű
nöket mindhalálig meg nem bánni.

Égbekiáltó bűnök


A kateketikai hagyomány emlékeztet arra is, hogy vannak "égbekiáltó b
űnök" is. Az égbe kiáltanak:

1. Ábel vére (Ter 4,10),
2. A szodomaiak bűne (Ter 18,20; 9,13.),
3. Az egyiptomiaktól elnyomott nép kiáltása (Kiv 3,7-10.);
4. A jövevények, özvegyek és árvák jajgatása (Kiv 22,20-22.);
5. A bérmunkással szemben elkövetett igazságtalanság (MTörv 24,14-15; Jak 5,4.).

Idegen bűnök


Melyekkel mások b
űnét elősegítjük vagy okozzuk, s ezáltal bűntársak, bűnrészesek leszünk:

1. Másnak bűnre tanácsot adni.
2. Másnak bűnös dolgot parancsolni.
3. Vétekben mással egyetérteni.
4. Mást bűnre ingerelni.
5. Másnak bűnös cselekedetét dicsérni.
6. Másnak bűnét elnézni vagy elhallgatni.
7. Más bűnét elő
segíteni vagy oltalmazni.

Copyright (c) 2005 Nagy Albert.
Vissza a tartalomhoz