Római katolikus egyház Nagymegyeri plébániaSzent Miklós plébániatemplom

Tartalomhoz ugrás

Szentségek

Szentségek
A gyermekek szentségi életbe való bevezetése.


Katolikus keresztény köszöntés.


Dicsértessék a Jézus Krisztus! - Mindörökké! Ámen.Laudetur Jesus Christus ! - In aeternum ! Amen.


A keresztvetés


A kereszt megváltásunk jele. A kereszt által szenteli meg Urunk az embert lényének legparányibb ízéig is. Ez erőt ad a kísértésben, ez oltalmaz a veszélyben. Ha nem elhamarkodva, kapkodva vetjük a keresztet, hanem nyugodtan, minden gondolatunkat, egész érzelemvilágunkat belefoglalva ebbe a jelbe, akkor megtapasztaljuk, mint ölel át minket, s hogy összefog, fölavat, megszentel, lefoglal és megtermékenyít a szentháromságú Isten nevében. (Romano Guardini alapján)

+ Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
+ In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Az Úr imádsága elmélkedéssel (Miatyánk)


Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod,amint a mennyben, úgy a földön is.Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;és bocsásd meg vétkeinket,miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;és ne vígy minket kísértésbe,de szabadíts meg a gonosztól! (Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.) Ámen.

A kinyilatkoztatás Krisztusban teljesedett be. Míg a zsoltárokat Krisztus vette át az emberekt
ől, addig a Miatyánkra ő tanította az embereket. Teljes szövegét Szent Máté evangéliumában találjuk (6,9-13); az alkalmat, amikor Jézus elmondta, Szent Lukács írta le (11,1-2). Minden mondatában ott van az Ószövetség, annak Krisztusban való beteljesedése is; egyben mindegyik személyes felszólítást tartalmaz számunkra.Krisztus kiérdemelte nekünk a fogadott fiúság kegyelmét, ezért vehetjük át tőle, és mondhatjuk mi is:

MI ATYÁNK, AKI A MENNYEKBEN VAGY!
Mózes a szent, félelmetes, minden teremtményen felülálló ("transzcendens") Istennel találkozott. Krisztus, mint Főpap, Isten nevét áldozattal szenteli meg, amely egyszerre engesztelő és dicsérő - hogy Isten neve bennünk és általunk szentelődjék meg. És ez a keresztségben már elkezdődött:

SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED!
A szétszórt zsidó népből Isten kovácsolt egy nemzetet, majd egy országot. Dávid király, mint Krisztus előképe, Isten országának közeledtét jelezte. Krisztus pedig, mint Király kihirdeti Isten országának elérkezését. A Krisztus vére és szenvedése által megszerzett ország reménybeli polgárai vagyunk:

JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD!
Izrael királysága törékeny: a számkivetésben, szenvedésben tanulja meg a nép fölfedezni Isten akaratát.-- Krisztus, mint PRÓFÉTA az Őt küldő Atya akaratát teljesíti; még az Olajfák hegyén is ezt akarja.lsten akaratát nekünk itt a földön kell betöltenünk:

LEGYEN MEG A TE AKARATOD, AMINT A MENNYBEN, ÚGY A FÖLDÖN IS!
Isten mindenben gondoskodott a népről, amelynek kinyilatkoztatta magát (pl. a manna a pusztában).-- Krisztus, mint FŐPAP az Eukarisztiában örök táplálékot adott a vándorúton járó embereknek. Bizalommal kérhetjük tehát égi (és földi) kenyerünket:

MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NEKÜNK MA!
A bűn Isten uralmával szembeni adósság, amelyet csak Ő engedhet el. -- Krisztus, mint KIRÁLY megadja apostolainak az oldás-kötés hatalmát. -- Csak akkor nyerhetünk mi is bocsánatot, ha megbocsátók vagyunk:

ÉS BOCSÁSD MEG VÉTKEINKET, MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK AZ ELLENÜNK VÉTKEZŐKNEK!
Az első kísértéstől kezdve ott a lehetőség, hogy az emberi akarat Isten akaratával szembeszegüljön (Ádám, Káin stb.). -- Isten akaratának teljesítése érdekében még Krisztusnak is meg kellett hoznia a maga áldozatát. A kísértésnek mindig ellenállhatunk, ha azt tudjuk mondani:

ÉS NE VÍGY MINKET KÍSÉRTÉSBE, DE SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL!
S mindazt, amit kértünk, egyúttal teljes odaadásunkat is sűrítsük bele ebbe az egyetlen szóba:

ÁMEN.


Latin Miatyánk


Pater noster, qui es in caelis,sanctificetur nomen tuum,adveniat regnum tuum,fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.Et dimitte nobis debita nostra,sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,et ne nos inducas in tentationem,sed libera nos a malo. Amen

Az angyali üdvözlet (Üdvözlégy)


A Boldogságos Szüzet legméltóbban a Szent Lukács evangéliumából vett szavakkal köszönthetjük. Az első mondat az angyaltól tanult üdvözlés, a második Erzsébeté (Lk 1, 28. 42). Az imádság második fele az Egyház által hozzáfűzött esedezés.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bű
nösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Latin Üdvözlégy


Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.

Az Úrangyala (Angelus)


A megtestesülés szent titkáról megemlékező imádságunk három versből (verzikulusból), a hozzájuk kapcsolódó Üdvözlégyből, majd egy zárókönyörgésből áll. A keresztény nép nagy áhítattal mondja a reggeli, déli és esti harangszóra. A déli harangszó nekünk, magyaroknak különösen kedves: III. Kallixtusz pápa rendelte el Hunyadi János nándorfehérvári győzelmének emlékére. A Szent János evangéliumából vett harmadik versnél térdet hajtunk, vagy mélyen meghajlunk.

V: Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. Üdvözlégy, Mária...
V: Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária...
V: És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék. Üdvözlégy, Mária...

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicső
ségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Az Úrangyala latinul


V: Angelus Domini nuntiavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto. Ave...
V: Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Ave...
V: Et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave...

Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus! Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui Angelo nuntiante Christi, Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem ejus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

Az Úrangyala helyett a húsvéti idő
ben a "Mennynek Királyné Asszonya" (Regina caeli) Mária-antifonát imádkozzuk.

A Niceai Hitvallás


A szentmisében a Nicea-konstantinápolyi Hitvallást (Credo-t) imádkozzuk. A Szentháromságról és Krisztus isten-emberi természetér
ől szóló tanítás hitünk és keresztény életünk alapja. Minden torzítás, ami e tekintetben a századok folyamán jelentkezett, következményeiben az egész hitrendszert, az erkölcsi és szertartási életet is fenyegette. Ezért az Egyház különös gonddal lépett föl minden ilyen tévedéssel szemben, s újbból és újból kifejtette az igaz hitet. Az Apostoli Hitvallást a niceai (325) és konstantinápolyi (381) zsinatokon bővitették ki az ősi hit részletesebb kifejtésével. Ne tekintsük e szöveget fölösleges teológiai részletezésnek. Inkább hatoljunk be a szöveg segítségével még jobban Isten titkaiba. Váljék ajkunkon imádássá, s egyben hálaadássá, amiért Isten önmaga é1etét az Egyházon keresztül föltárta nekünk.

HISZEK AZ EGY ISTENBEN, mindenható Atyában,mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében.Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában,aki az Atyától született az idő kezdete előtt.
Isten az Istentõl, világosság a világosságtól,valóságos Isten a valóságos Istentől.Született, de nem teremtmény,az Atyával egylényegű és minden általa lett.Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből.Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától és emberré lett.Poncius Pilátus alatt keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették.Harmadnapra föltámadott az Írások szerint,fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat és országának nem lesz vége.Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,aki az Atyától és Fiútól származik,akit éppúgy imádunk és dicsőítünk mint az Atyát és a Fiút,Ő szólt a próféták szavával.Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban.Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára.Várom a holtak föltámadását és az eljövendő
örök életet. Amen.

Az Apostoli Hitvallás (Hiszekegy)


Hitünk legfontosabb igazságainak összefoglalását Apostoli Hitvallásnak nevezzük, mert elemeiben az apostolokra megy vissza. Ez a hit
ősi szabálya. Eleinte a keresztelésnél, később más szertartásokban is mondták. De nem csak hitvallás, hanem imádság is: Isten titkainak imádó szemlélése, hálaadás a kinyilatkoztatott igazságokért és Istennek szóló hűség-nyilatkozat. Nem csak az Istenhez szóló beszéd lehet imádság, hanem az Istenről szóló is. - Szertartásokon kívül is rendszeresen éljünk vele hitünk erősítésére.

HISZEK EGY ISTENBEN, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;szenvedett Poncius Pilátus alatt;megfeszítették, meghalt és eltemették.Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;onnan jön el ítélni élőket és holtakat.Hiszek Szentlélekben.Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;a szentek közösségét, a bű
nök bocsánatát;a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

A Szentháromság dicsőítése (kis doxológia)


A Szentháromság egy Isten örök dicsőségét hirdető rövid verset a zsoltárokhoz és más imádságokhoz hozzáfűzve alkalmazza az Egyház már az első századoktól kezdve.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Vagy énekelve:
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen.

Latinul:
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.

Gloria


A nagyobbik Dics
őités (nagy doxológia, GLORIA) a bibliai énekek mintájára írt őskeresztény himnusz ("Dicsőség a magasságban Istennek"). Eleinte a reggeli imádságban volt a helye, innen került a misébe. A misén kívüli közös és magán imádságokban is az egyik legméltóbb istendicséret, mely a Jézus születését éneklő angyali szózatot (Lk 2,14) bővíti ki a Szentháromság dicséretévé.

Latinul
GLORIA in excelsis Deo!Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.Laudamus Te, benedicimus Te,adoramus Te, glorificamus Te.Gratrias agimus Tibi propter magnam gloriam tuam.Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.Domine Fili unigenite, Jesu ChristeDomine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus,tu solus Altissimus, Jesu Christe,Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.
Amen.

Magyarul
DICSŐSÉG a magasságban Istennek! És a földön békesség a jóakaratú embereknek! Dicsőítünk Téged, áldunk Téged, imádunk Téged, magasztalunk Téged. Hálát adunk Neked nagy dicsőségedért.Urunk és Istenünk mennyei Király, mindenható Atyaisten. Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú. Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk! Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket! Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk! Mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy a egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsőségében
Amen.

Copyright (c) 2005 Nagy Albert.
Vissza a tartalomhoz